Regulamin

OGÓLNY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU MMEXPRESS

Niniejszy Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Serwisu MMExpress (dalej: „Regulamin”) ma zastosowanie wobec świadczonych przez transMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Skrzynice Kolonia, 23-114 Jabłonna, REGON 384635488, NIP 7133105411 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808449 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z s/b w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „MMExpress”) krajowych usług organizacji przewozu przesyłek zlecanych przez Klientów za pośrednictwem należącego do MMExpress serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym http://www.mmexpress.pl.


§ 1 Definicje

 

1. API – interfejs programowania aplikacji, czyli zespół reguł i opisów, które pozwalają na korzystanie z funkcjonalności serwisu mmExpress.pl przez zewnętrzne aplikacje, strony internetowe itp.

2. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin serwisu MMExpress.

3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Dostawca Usługi Transportowej (zamiennie: Przewoźnik) - przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, który realizuje dostawę zleceń wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu MMExpress.

5. Kurier - pracownik Przewoźnika, który osobiście świadczy transport rzeczy zleconych przez Użytkownika serwisu.

6. Zleceniodawca (zamiennie: Użytkownik) – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu MMExpress, na rzecz którego świadczone są wybrane przez niego usługi przez Serwis MMExpress.

7. Usługodawca (zamiennie: MMExpress) – podmiot oferujący szereg usług transportowych dla Klienta udostępnianych na serwerze internetowym pod adresem www.mmexpress.pl.

8. Strony – MMExpress oraz Zleceniodawca.

9. Rejestracja – dobrowolna czynność dokonywana przez Klienta umożliwiająca korzystanie z wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu.

10. Zlecenie – organizacja przewozu przesyłki zlecona przez Użytkownika poprzez wpisanie danych w formularzu serwisu, wydrukowanie listu przewozowego, a następnie przekazanie Kurierowi poprawnie zapakowanej przesyłki.

11. Cennik – cennik danej usługi dostępny dla użytkowników Serwisu w zakładce ‘Oferta’ z możliwością wyboru funkcjonalności dodatkowych.

12. Umowa o współpracy – stosunek prawny zawierany pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem Serwisu MMExpress na podstawie art. 353 kc mający na celu nawiązanie stałej i trwałej współpracy.

13. Przewoźnik - przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym świadczący usługi przewozowe, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, a któremu MMExpress powierza organizację przewozu. Przewoźnikami są: Pallex - oznacza PALLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 28, 80-394 Gdańsk, NIP: 5842752223, REGON: 365149370, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000631978.

14. Usługa świadczona drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne.

 

§ 2 Usługi świadczone przez serwis MMExpress


1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. MMExpress świadczy usługę odpłatnego przewozu rzeczy zlecanego za pośrednictwem serwisu internetowego www.mmexpress.pl.
3. Przewoźnik podejmuje się przewozu jednostek transportowych wyrażonych w paletach lub paczkach zgodnie z ilością zadeklarowaną na etapie składania zamówienia.
4. Przewoźnik nie odpowiada za rozbieżności w ilościach opakowań jednostkowych umieszczonych w ramach jednej jednostki transportowej tj. za ilość pojedynczych kartonów umieszczonych na palecie i/lub pojedynczych sztuk asortymentu, jeżeli przesyłka nie nosi znamion naruszenia opakowania zewnętrznego.
5. Warunkiem rozpoczęcia przewozu jest zaksięgowanie płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności tpay lub obciążenia salda Konta Klienta w usłudze Pre-Paid.
6. Dostawa przesyłki jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych od czasu podjęcia przesyłki przez Przewoźnika.
7. Przesyłki doręczone przed upływem 2 dni roboczych są traktowane jako terminowe.
8. Przewoźnik realizuje dostawy w godzinach 8:00-18:00.
9. Zlecający (Nadawca) ma możliwość wyboru daty nadania przesyłki podczas składania zamówienia
( dni robocze od pon.-pt. ). Zamówienia złożone do godziny 16:00 będą podjęte przez Przewoźnika na następny dzień roboczy od momentu złożenia i poprawnego opłacenia przesyłki. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 zostaną podjęte przez Przewoźnika na drugi dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia.
10. MMExpress informuje, iż wyjazd towarów zleconych za pośrednictwem serwisu www.mmexpress.pl z poniżej wymienionych kodów pocztowych realizowany jest wyłącznie w  piątki. Dostawy przesyłek do poniżej wymienionych kodów pocztowych realizowane są w serwisie 48h.  § 2 pkt. 10 dotyczy kodów pocztowych tj. 70-..., 71-..., 72-..., 73-..., 74-..., 75-..., 76-..., 78-...,  (województwo zachodniopomorskie).
11. MMExpress – za pośrednictwem Serwisu - świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:
 a. usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji dotyczących danej przesyłki;
 b. usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Klienta umożliwiają kontakt z odpowiednim działem MMExpress, składanie reklamacji, a także przesyłanie przez MMExpress Klientowi informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną,
 c. usługi umożliwiające Klientowi zawarcie przy pomocy funkcjonalności Serwisu Umowy Usługi Organizacji Przewozu, dokonywanie płatności za Usługę Organizacji Przewozu, śledzenie realizacji umowy Usługi Organizacji Przewozu.
12. Świadczenie przez MMExpress usług drogą elektroniczną wymienionych w § 2 ust. 9 a. i b. jest nieodpłatne.
13. Usługi dodatkowe realizowane przez MMExpress są świadczone odpłatnie.
14. Usługami dodatkowymi będą m.in. :
• dokumenty zwrotne w formie elektronicznej ROD
• przewóz przesyłek podlegających konwencji ADR
• dodatkowe ubezpieczenie przesyłki
• potwierdzenie SMS o doręczeniu przesyłki
• otrzymanie faktury w wersji papierowej
15. Serwis MMExpress zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowych opłat w poniższych przypadkach:
• nadanie przesyłki o parametrach niezgodnych z zadeklarowanymi w trakcie wprowadzania zlecenia;
• wysłanie monitu windykacyjnego (koszt listu poleconego priorytetowego);
• zwrot przesyłki z przyczyn niezależnych od Operatora;
• ponowienie dostawy - w przypadku nieskutecznej próby doręczenia, gdzie przyczyna powstała po stronie Nadawcy/Odbiorcy;
• zmiana adresu doręczenia;
• zwrot do Nadawcy;
16. Lista usług dodatkowych i dopłat dostępna jest w zakładce Oferta.
17. Warunkiem korzystania przez Klienta z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, aktualnego Cennika i Regulaminu wybranego Przewoźnika. Szczegółowe zasady korzystania z Usług Strony mogą uregulować odrębnie w Umowie o współpracy.


§ 3 Rejestracja Użytkownika


1. Rejestracja Użytkownika polega na poprawnym wypełnieniu formularza dostępnego w zakładce ‘Załóż Konto’. Użytkownik ma obowiązek podczas rejestracji podać prawdziwe dane tj. adres e-mail, hasło, dokonać akceptacji Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności.
2. Fakultatywnie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od serwisu MMExpress informacji o nowościach i promocjach.
3. Użytkownik po utworzeniu konta w Serwisie ma dostęp do wszystkich usług dodatkowych za opłatą określoną w zakładce ‘Oferta’.
4. Założenie konta w serwisie MMExpress oraz uzupełnienie danych osobowych i/lub firmy równoznaczne jest z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
5. Użytkownik loguje się do Serwisu MMExpress korzystając z adresu e-mail i hasła podanego podczas rejestracji w Serwisie.
6. Serwis MMExpress zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych, podanych podczas rejestracji konta Klienta. Usługodawca może w celu weryfikacji danych poprosić Użytkownika o nadesłanie skanów następujących dokumentów:
• zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej oraz dokumentu potwierdzającego numer identyfikacyjny podatnika (NIP);
• odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
• umowy spółki;
• dokumentu potwierdzającego wykonywaną działalność;
• dowodu osobistego/ dokumentu tożsamości .
7. Usługodawca może odmówić realizacji zleceń Klienta w przypadku stwierdzenia, że dane podane podczas rejestracji nie są prawdziwe oraz w przypadku, gdy Użytkownik Serwisu w sposób rażący narusza Regulamin Serwisu lub postanowienia umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.
8. Usługodawca ma prawo wysyłać treści systemowe i reklamowe na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie powyższych treści poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@mmexpress.pl .
9. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w Panelu Klienta, w przypadku każdorazowej ich zmiany. Powyższa zmiana nie może dotyczyć zmiany osoby, bądź podmiotu na które zostało założone konto.


§ 4 Obowiązki Zleceniodawcy


1. Nadawca przesyłki jest zobowiązany do:
a. podania parametrów przesyłki zgodnych ze stanem faktycznym;
b. poprawnego uzupełnienia danych przewozowych;
c. właściwego zabezpieczenia przesyłki zgodnie z „Przewodnikiem poprawnego pakowania przesyłki” stanowiącego Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu;
d. umieszczenia przy towarze, w widocznym miejscu, etykiety transportowej oraz wszelkich dokumentów jej towarzyszących;
e. poinformowania o ograniczeniach wjazdu w miejscu nadania i/lub dostawy;
f. poinformowania o konieczności posiadania windy załadowczej w trakcie nadania i/lub dostawy.
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwe dane wprowadzone podczas składania zamówienia tj. w przypadku podania nieprawidłowych danych dotyczących gabarytów przesyłki - wymiar, waga etc. Usługodawca nalicza dodatkową opłatę zgodną z Cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika.
3. Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić przygotowanie Przesyłki w sposób adekwatny do jej zawartości zabezpieczający Przesyłkę przed normalnymi działaniami związanymi ze świadczeniem Usług i umożliwiającym jej prawidłowy transport bez ubytku i uszkodzenia.
4. Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu.
5. Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowy i niezakłócony dostęp do przesyłki dla Przewoźnika. Przewoźnik nie może mieć przeszkód komunikacyjnych na drodze do podjęcia przesyłki od Nadawcy. MMExpress nie świadczy usługi wniesienia oraz zniesienia przesyłki.


§ 5 Obowiązki Odbiorcy


1. Odbiorca przesyłki jest zobowiązany do:
 a. sprawdzenia przesyłki w obecności Kuriera;
 b. potwierdzenia przyjęcia towaru pieczątką lub czytelnym podpisem na liście przewozowym;
 c. w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki spisania w obecności Kuriera protokołu szkody lub wniesienia adnotacji na liście przewozowym.


§ 6 Odpowiedzialność Operatora


1. Usługodawca w ramach prowadzonego serwisu MMExpress zawiera umowę z Dostawcą Usługi Transportowej na rzecz Użytkownika Serwisu (Zleceniodawcy) na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika i Usługodawcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, związanych z awarią techniczną Serwisu, ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • błędy Użytkownika związane z wprowadzeniem nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych podczas rejestracji lub wprowadzania zlecenia;
 • nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi;
 • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika oraz Regulaminu Serwisu MMExpress


§ 7 Płatności


1. Cennik dostępny na stronie MMExpress stanowi podstawę do naliczania opłat za usługi zamawiane przez Zleceniodawcę.
2. Płatności za usługi w serwisie MMExpress dokonywane są za pośrednictwem operatora szybkich płatności tpay ( www.tpay.com, wcześniej: www.transferuj.pl), kart kredytowych lub konta Pre-Paid, które zasilane jest poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto MMExpress.
3. Zleceniodawca dokonuje zapłaty za usługę poprzez przelew bankowy na rachunek Usługodawcy za pośrednictwem systemu szybkich płatności tpay.
4. Użytkownik ma możliwość wpłaty określonej kwoty pieniędzy na prywatne konto Użytkownika na poczet przyszłych płatności dokonywanych za zlecenia zamówieniowe w serwisie MMExpress, które stanowią saldo Użytkownika (konto Pre-Paid). Od wpłaty na konto pobierane jest saldo w wysokości 2,5 % wysokości wpłaconych środków.
5. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę formy płatności w postaci przelewu bankowego realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych odpowiadających wartości zamówienia na koncie bankowym Usługodawcy. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę formy płatności w postaci potrącenia ze zgromadzonych środków pieniężnych na prywatnym koncie użytkownika (§7 pkt. 4) realizacja zamówienia rozpocznie się niezwłocznie, gdy zgromadzone środki będą wystarczające na pokrycie kosztów danego zlecenia.
6. W momencie składania zamówienia Zleceniodawca akceptuje ostateczną cenę Usługi, która jest wiążąca dla obu stron.
7. Przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Serwisu, a tym samym warunków świadczenia usług przez serwis MMExpress.
8. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz przesłanie jej na adres e-mail Użytkownika. Faktura wystawiana jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid lub zbiorczo na koniec miesiąca, w zależności od wybranej na etapie zlecania płatności przez Użytkownika opcji.
9. Faktury wystawiane są w cyklu miesięcznym (raz na miesiąc do 5 dnia roboczego następnego tygodnia) za wszystkie zamówienia zlecone przez Zleceniodawcę za pośrednictwem serwisu MMExpress od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca i przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie MMExpress. Użytkownik ma również możliwość pobrania faktury ze swojego Konta Użytkownika. Użytkownik Serwisu ma możliwość otrzymania faktury w wersji papierowej za dodatkową opłatą (patrz: Oferta→ Cennik usług dodatkowych).
10. Użytkownik Serwisu MMExpress może w każdym czasie zażądać zwrotu środków znajdujących się na jego koncie Pre-Paid. Zwrot środków następuje do 7 dni roboczych, od momentu zgłoszenia dyspozycji wypłaty środków, na rachunek bankowy Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie.
11. W przypadku braku płatności ze strony Zleceniodawcy za fakturę, której termin wykonalności przekroczył okres 7 dni, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości składania przez niego zleceń do czasu uregulowania należności. Usługodawca może przekazać sprawę bezpośrednio firmie windykacyjnej. Konto użytkownika tj. możliwość składania przez niego zleceń zostaje odblokowane niezwłocznie po uregulowaniu zaległych należności.

§ 8 Dodatkowe opłaty wynikające z niezgodności zadeklarowanych parametrów przesyłki podczas składania zamówienia oraz z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, bądź Odbiorcy przesyłki


1. MMExpress zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat, według stawek określonych w Zakładce Oferta, w poniższych przypadkach:
 a) Nadanie przesyłki o parametrach niezgodnych z zadeklarowanymi w trakcie wprowadzania zlecenia;
 b) Ponowienie dostawy – w przypadku nieskutecznej próby doręczenia, gdzie przyczyna powstała po stronie Nadawcy/Odbiorcy;
 c) Przewóz przesyłek podlegających konwencji ADR;
 d) Wysłanie monitu windykacyjnego;
 e) Zmiana adresu doręczenia;
 f) Zwrot do nadawcy;
 g) Zwrot przesyłki niedostarczonej z przyczyn niezależnych od Operatora Usługi;


§ 9 Postępowanie reklamacyjne


1. Użytkownik Serwisu ma prawo zgłosić reklamację w razie stwierdzenia wad, czy nieprawidłowości związanych z usługą zakupioną w serwisie MMExpress. Obligatoryjnym warunkiem złożenia reklamacji jest zachowanie dokumentu przewozowego zawierającego adnotację o nieprawidłowości i przesłanie formularza reklamacji w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi przewozu.
2. Reklamacja musi być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Usługodawcy poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego w zakładce „Kontakt” lub na dole strony serwisu poprzez kliknięcie w zakładkę Reklamacje.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, związanych z awarią techniczną Serwisu, ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
4. MMExpress nie odpowiada za zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie oraz brak dotrzymania terminu odbioru towaru przez Przewoźnika świadczącego usługę przewozu. Za powyższe odpowiada Przewoźnik w oparciu o własny regulamin świadczenia usług w terminie określonym w tymże Regulaminie. Użytkownik Serwisu składa reklamację do Przewoźnika za pośrednictwem serwisu MMExpress.
5. Warunkiem koniecznym reklamacji jest złożenie jej w formie pisemnej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) i musi ona zawierać: dane Zlecającego, numer zamówienia, skan listu przewozowego, powód reklamacji, zamieszczenie na liście przewozowym adnotacji dot. nieprawidłowości i/lub uszkodzeń w doręczeniu towaru, wskazanie udokumentowanej wysokości roszczenia, spisanie protokołu szkody w obecności Przewoźnika, podpis Reklamującego, ewentualnie pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu i na rzecz Reklamującego w przypadku, gdy Reklamujący nie jest tożsamy z osobą składającą zlecenie w serwisie MMExpress.
6. W przypadku braków formalnych zgłoszenia reklamacyjnego ujętych w § 9 pkt. 5, Usługodawca wzywa Reklamującego do ich usunięcia w terminie 7 dni od momentu wezwania do ich uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca ma prawo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Wszelkie reklamacje, które dotyczą usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od momentu dokonania zgłoszenia i dostarczenia pełnej dokumentacji reklamacyjnej. Reklamacje, które dotyczą
działania serwisu MMExpress rozpatrywane będą w terminie 7 dni od momentu przesłania formularza reklamacji.
8. W przypadku, gdy reklamacja złożona przez użytkownika serwisu lub odbiorcę towaru zostanie rozpatrzona negatywnie przez Serwis MMExpress stronom przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń w drodze postępowania mediacyjnego. (art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008r., nr 189, poz. 1159).
9. W przypadku braku zawarcia ugody w postępowaniu mediacyjnym, wszelkie spory rozpatrywane pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą, a MMExpress rozpatrywane będą przez Sądy Powszechne.


§ 10 Rozwiązanie umowy


1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie, bez podania przyczyny i okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy nie zawarł on z Usługodawcą Umowy o Współpracy. Oświadczenie woli Klienta o rozwiązaniu umowy jednoznaczne jest z jego prośbą o likwidację konta w Serwisie MMExpress.
2. Serwis MMExpress może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług Klientowi w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Serwisu z 7-dniowym okresem wypowiedzenia.
3. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy przewozu w następujących przypadkach:
 a. parametry przesyłki (waga oraz wymiar) przekraczają zadeklarowane przez Klienta podczas składania zamówienia;
 b. niezachowanie należytej staranności przy zapakowaniu przesyłki przez Zleceniodawcę i zaistnienie uzasadnionej obawy Przewoźnika uszkodzenia towaru podczas transportu;
 c. okoliczności niezależne od Usługodawcy spowodowane siłą wyższą;
 d. przesyłka zawiera elementy wyłączone z przewozu, zgodnie z Regulaminem Przewoźnika;
4. Weryfikacja zadeklarowanych przez Zleceniodawcę parametrów przesyłki tj. waga, wymiar, zawartość, bezpieczeństwo i prawidłowość zapakowania dokonywana jest przez Przewoźnika. Akceptacja przyjęcia towaru przez Przewoźnika do świadczenia usługi przewozu nie oznacza akceptacji zlecenia na warunkach zaakceptowanych przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia. Dotyczy to sytuacji w której Przewoźnik odbierając przesyłkę od Zleceniodawcy stwierdził, że parametry przesyłki odbiegają od zadeklarowanych podczas składania zamówienia. Przewoźnik może kontynuować realizację Zlecenia z uwzględnieniem rzeczywistych parametrów Przesyłki, a ZLECENIODAWCA obowiązany jest pokryć należne opłaty dodatkowe. W takim przypadku MMExpress przeniesie koszt dopłaty na Zleceniodawcę zgodnie z cennikiem ogólnym, obciążając
ZLECENIODAWCĘ różnicą pomiędzy ceną opłaconą przez ZLECENIODAWCĘ, a wartością z cennika ogólnego Przewoźnika za przesyłkę o określonych parametrach.
5. Klient korzystający z serwisu MMExpress ma obowiązek:
 a. przy rejestracji Konta w Serwisie oraz w momencie składania Zlecenia podać prawdziwe dane;
 b. wnikliwej oceny i weryfikacji, czy towar, który zleca do przewozu nie kwalifikuje się jako przesyłka wyłączona z przewozu.
W przypadku nie zastosowania się do § 9 pkt 5a. i 5b. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym informując go o przyczynie rozwiązania umowy.
6. MMExpress ma prawo odmówić zawarcia Umowy bądź od zawartej Umowy odstąpić, jeżeli:
 a. Klient nie spełnia wymagań dotyczących nadania przesyłki do spedycji określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w aktualnie obowiązujących przepisach prawa;
 b. zawartość lub opakowanie Przesyłki narażają na niebezpieczeństwo, bądź poniesienie szkody MMExpress, bądź osoby trzecie;
 c. spedycja danej Przesyłki jest zabroniona na podstawie przepisów prawa.


§ 11 Zmiana regulaminu i postanowienia końcowe


1. Warunki określone w Regulaminie Serwisu MMExpress znajdują się w Siedzibie Biura na ul. Turystycznej 11a 20-207 Lublin oraz zostały opublikowane na stronie internetowej www.mmexpress.pl. Zleceniodawca lub Użytkownik Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zlecenia w serwisie MMExpress.
2. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Usługodawca wprowadzając jakąkolwiek zmianę niniejszego Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym Zleceniodawców oraz Użytkowników Serwisu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu Serwisu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu opublikowania zmian Regulaminu na stronie MMExpress, tym samym możliwości zapoznania się z powyższym przez użytkowników Serwisu.
 a) W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Serwisu przez Zleceniodawcę lub Użytkownika Serwisu ma on prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni. Wypowiedzenie umowy po tym okresie jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy.
 b) Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Protokół reklamacji

Przewodnik Poprawnego Pakowania Przesyłki

Regulamin świadczenia usług PallEx

Regulamin świadczenia usług PSD

Wykaz produktów niebezpiecznych nie obsługiwanych przez przewoźnika MMExpress

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x